AR Nakhon Pathom


วิหารหลวง (พระวิหารด้านทิศตะวันออก)


																							ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกขององค์พระปฐมเจดีย์ ภายในวิหารหลวงมี 2 ห้อง ประกอบด้วย ห้องด้านนอกประดิษฐานพระพุทธรูปปางตรัสรู้อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว มีจิตกรรมฝาผนังสีน้ำมันที่งดงามรูปต้นพระศรีมหาโพธิ์ และภาพอื่น ๆ ส่วนห้องด้านในมีภาพจิตกรรมฝาผนังเทพชุมนุม แท่นบูชาเป็นพระแท่นสำหรับวางเครื่องสักการะบูชาองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นส่วนประกอบพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ											

แผนที่