AR Nakhon Pathom


หลวงพ่อประทานพร


																							โดยทั่วไปพระอุโบสถมักประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน แต่สำหรับพระอุโบสถพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งพระประธานเป็นพระพุทธรูปทำจากศิลาขาวขนาดใหญ่ ที่ชาวนครปฐมเรียกว่า “หลวงพ่อประทานพร” นั้น เป็นปางทรงแสดงธรรม (วิตรรกมุทรา) ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนบัลลังก์ ซึ่งมีศัพท์เฉพาะเรียกว่า ภัทรอาสน์ หรือ ภัทราสนะ พระบาททั้งสองห้อยลงบนฐานทำเป็นกลีบบัวบานเป็นบัวคว่ำบัวหงายรองรับพระบาท พระหัตถ์ขวายกขึ้นในระดับพระอุระ (หน้าอก) หันฝ่าพระหัตถ์ออก กระทำวิตรรกมุทรา คือ ปลายพระอังคุฏกับพระดรรชนี (ปลายนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้) งอโค้งจดกันเป็นวงกลมส่วนอีกสามนิ้วของพระหัตถ์ขวากางออก อันเป็นสัญลักษณ์ของธรรมจักร หมายถึงการแสดงธรรม พระหัตถ์ซ้ายวางหงายเหนือพระเพลา (ตัก)...											

Show


แผนที่