AR Nakhon Pathom


คำอธิษฐานบูชา หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์


																							คำอธิษฐานบูชา พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

(ตั้งนะโม 3 จบ)
ยัมปะเนตัง พุทธะสิริสัตตะราชาติ สะวะหะเยนะ
ปัญญาตัง, ตะเมวะ อารัทธะวิริเยนะ พันธุลัตเถเรนะ
อาภุชังคะนิมิตเตนะ ลัทธัง, มะยัมปะนะ อัตตะโน
อัตตะโน วิภูติง อาสิงสะมานา สักกัจจัง อิมะเมวะ
พุทธะสิริสัตตะราชะ ปะฏิมัง อะภิปูเชมะ
อิมัสสานุภาเวนะ มหานิสังโส, มหาโภโค, มหาลาโภ
นิรัตตะระเมวะ อัมหากัง โหตุ

คำแปล
ก็พระพุทธรูปนี้ใด, ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทราบทั่วกัน โดยชื่อว่า พระพุทธสิริสัตตะราช พระพุทธรูปนั้นแล, อันพระเถระ ผู้มีนามว่า พันธุละ ผู้ปรารภความเพียร ได้มาแล้ว โดยนิมิต ซึ่งเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ ก็ข้าพเจ้าทั้งหลาย, หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนฯ จึงขอบูชาเป็นพิเศษ ซึ่งพระพุทธปฏิมานามว่า พุทธสิริสัตตะราช นี้แล โดยความเคารพ...											

Show


แผนที่