AR Nakhon Pathom


ผนังที่ 2 ชุดภาพเบื้องหลังพระปางนาคปรก


																							พระเจ้าอโศกฯ ทรงรู้ว่า พระโมคคลีบุตรติสสะ (พระน้องชายร่วมมารดาเดียวกัน) ทรงบรรลุธรรม เข้าใจรอบรู้ในพระธรรมวินัย จึงทรงมาซักถามข้อข้องใจต่าง ๆ แล้วแต่งตั้งให้พระโมคคลีบุตรติสสะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำการสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 3 โดยพระเจ้าอโศกทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ ทำที่วัดอโศการาม ถ้าภิกษุใดแสดงคติธรรมวิปลาสคลาดเคลื่อนไป ให้สึกเสีย โดยพระราชทานผ้าขาวให้สึกไป พระเจ้าอโศกได้ทรงสิ่งอนุสรณ์เป็นพุทธสถานมากมาย ได้แก่ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ที่เมืองลุมพินี พระมหาเจดีย์พุทธคยา ธัมมเมกขสถูปที่เมืองสารนาถ ปรินิพพานสถูปที่เมืองกุสินารา สถูปพระเจ้าอโศกมหาราชที่เมืองสาญจี ทรงสร้างครบ 84,000 แห่ง เท่ากับ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้า และเมื่อทำสังคายนาเสร็จแล้ว...											

Show


แผนที่