AR Nakhon Pathom


เก๋งจีน


																							อาคารด้านนี้คือสำนักงานห้องสมุดโรงเรียนสหศึกษาบาลีหรือที่รู้จักกันว่า “เก๋งจีน” ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ เช่น เจ้าแม่กวนอิม หมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระพุทธเจ้าและพระเจ้าพิมพิสาร และพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนศิลปะพม่า เหนือขึ้นไปเป็นแผ่นดินเผาจารึกเยธมฺมา (เยธัมมา) หัวใจพระพุทธศาสนา มีบทสวด เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมฺโณ (อ่านว่า เย ธัม-มา เห-ตุป-ปะ-ภะ-วา เต-สัง เห-ตุ ตะ-ถเ-คะ-โต เต-สัญ-จะ โย นิ-โร-โธ จะ เอ-วัง วา-ที มะ-หา-สัม-โณ) มีใจความว่า ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทางแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับของธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้ เป็นการแสดงธรรมของพระอัสสชิต่ออุปติสสะหรือสารีริกบุตร...											

Show


แผนที่