AR Nakhon Pathom


พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี


																							พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในคราวเดียวกันกับพระที่นั่งพิมานปฐม มีลักษณะเป็นพระที่นั่งสองชั้น สร้างเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานปฐมไปทางทิศใต้ โดยมีการวางผังเน้นให้รับลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เช่นเดียวกับพระที่นั่งพิมานปฐม ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเหมือนกับพระที่นั่งพิมานปฐม แต่มีขนาดเล็กกว่า และมีรายละเอียดการตกแต่งที่น้อยกว่าพระที่นั่งพิมานปฐม โครงสร้างของพระที่นั่งนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังปูนชั้นบนเดิมเป็นผนังไม้ แต่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นผนังปูนพร้อมกับพระที่นั่งพิมานปฐมเมื่อ พ.ศ. 2456

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระที่นั่งอภิรมย์ฤดีเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี...											

Show


แผนที่