AR Nakhon Pathom


พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์


																							พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ มีลักษณะเป็นพระที่นั่งทรงไทยแบบศาลาโถงใหญ่ชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระที่นั่งวัชรีรมยาโดยมีหลังคาเชื่อมต่อติดกัน หลังคาทรงจั่วมีปีกนกด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและทิศเหนือ เครื่องประดับตกแต่งหลังคาเป็นเครื่องไม้ประดับกระจก หน้าบ้านอยู่ทางทิศเหนือจำหลักเป็นรูปท้าวอมรินทราธิราชประทานพร ประทับอยู่ในพิมานสามยอด พระหัตถ์ขวาทรงวชิระ พระหัตถ์ซ้ายประทานพร แวดล้อมด้วยบริวารประกอบด้วยเทวดาและมนุษย์ห้าหมู่ ภายในพระที่นั่งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระมหาเศวตฉัตรมาประดิษฐานไว้ด้วย ภายในพระที่นั่งมีเสานางจรัล ลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยม ทำเป็นลายกลีบบัวจงกลโดยรอบตลอดทั้งต้น...											

Show


แผนที่