AR Nakhon Pathom


พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์


																							พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันงามเด่นเป็นสง่าคล้ายปราสาทขนาดย่อม พระตำหนักนี้มีลักษณ๊ะทางสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ (Renaissance) ของฝรั่งเศส แบละแบบฮาล์ฟทิมเบอร์ (half-timbered) ของอังกฤษ แต่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักนี้ขึ้นราวปี พ.ศ. 2451 สถาปนิกผู้ออกแบบ คือ หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร
พระตำหนักนี้เดิมเรียกว่า “พระตำหนักเหล” ในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระตำหนักว่า “พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์” และโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีขึ้นพระตำหนัก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460
พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เป็นพระตำหนักสองชั้น ทาสีไข่ไก่...											

Show


แผนที่