AR Nakhon Pathom


เจดีย์เก้ายอด


																							เจดีย์ที่อยู่ตรงกลางของอาคารพระไตรปิฎกหินอ่อนส่วนฐานเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม ส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ด้วยความที่อาคารล้อมรอบองค์เจดีย์อันเป็นที่ตั้งของแผ่นจารึกพระไตรปิฎกหินอ่อน เป็นอาคารขนาดใหญ่มาก จึงเป็นสถานที่ที่ประชาชนจำนวนมากมาอาศัยร่มเงาใต้หลังคาเป็นที่พักผ่อน โดยรอบของมหาวิหารพระไตรปิฎกมีน้ำล้อมรอบ อากาศจึงเย็นกว่าพื้นที่อื่น ๆ											

แผนที่