AR Nakhon Pathom


เทวาลัยคเณศร์


																							เทวาลัยคเณศร์ ตั้งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งพิมานปฐมโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก พระบาทสมเด็จพะมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นศาลเทพารักษ์ประจำพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่ประดิษฐานพระคเณศหรือพระพิฆเนศวร เทพเจ้าผู้มีเศียรเป็นช้าง ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการการประพันธ์ เป็นผู้ขจัดอุปสรรคและประทานความสำเร็จ เทวาลัยคเณศร์ มีลักษณะเป็นแท่นคอนกรีตฐานสูง ด้านบนทำเป็นซุ้มหลังคาโค้งมีลวดลายทองเหลืองหล่อกประดับที่ซุ้มและฐานที่ตั้งองค์พระคเณศร์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอัธยาศัยโปรดศิลปะวิทยาการและการประพันธ์เป็นพิเศษ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเทวาลัยคเณศร์ไว้ ณ ที่อันเป็นศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์เพื่อความเป็นสิริมงคล											

แผนที่