AR Nakhon Pathom


พระตำหนักทับขวัญ


																							พระตำหนักทับขวัญ เป็นพระตำหนักที่สร้างให้เป็นแบบหมู่เรือนไทยที่สมบูรณ์แบบ นายช่างผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง คือ พระยาวิศุกรรมศิลปะปะประสิทธิ์ (น้อย ศิลปี) พระตำหนักทับขวัญประกอบด้วยเรือนไทย 8 หลัง เรือนทุกหลังมีชานเรือนเชื่อมกันโดยตลอด บริเวณกลางชานเรือนปลูกต้นจันไว้ให้ร่มเงา
พระตำหนักทับขวัญเป็นเรือนไม้กระดาน ฝาเรือนทำเป็นฝาปะกนกรอบลูกฟัก ฝีมือประณีต แต่เดิมหลังคามุงด้วยจาก หลบหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา เชิงชายและไม้ค้ำยันสลักเสลาสวยงาม ตัวเรือนทุกหลังรวมทั้งพื้นนอกชานทำด้วยไม้สัก ใช้วิธีเข้าไม้ตามแบบของการช่างไทยโบราณ ลักษณะของเรือนไทยดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทเรือนคหบดีซี่งมีส่วนประกอบครบและมีสัดส่วนงดงาม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...											

Show


แผนที่