AR Nakhon Pathom


สะพานในพระราชวัง


																							สะพานในพระราชวังสนามจันทร์ ที่สร้างเชื่อมสู่ถนนภายนอกมี 4 สะพาน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อของสะพานให้คล้องจองกัน ดังนี้
1. สะพานรามประเวศน์ โครงสร้างของสะพานเป็นเหล็ก พื้นเป็นไม้ สร้างโดยระบบ Suspension Bridge (สะพานโยง) อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นแนวตรงกับองค์พระปฐมเจดีย์
2. สะพานนเรศวร์จรลี โครงสร้างของสะพานเป็นสะพานคอนกรีต อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
3. สะพานจักรียาตรา โครงสร้างของสะพานเป็นเหล็กทาสีเขียว ลักษณะเป็นสะพานโยงเช่นเดียวกับสะพานรามประเวศน์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
4. สะพานสุนทรถวาย โครงสร้างของสะพานเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ทางทิศใต้ สะพานนี้เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม สุนทราชุน) สร้างถวาย

สะพานโยงทั้งสองดังกล่าว คือสะพานรามประเวศน์ และสะพานจักรียาตรานั้น...											

Show


แผนที่