AR Nakhon Pathom


ภาพวาดพระพุทธประวัติอยู่ด้านบนโดยรอบ


																							ภาพวาดพุทธประวัติบนผนังด้านบนของภายในมหาวิหารพระไตรปิฎกหินอ่อน แสดงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ และพระไตรปิฎก ไม่ว่าจะเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกตั้งแต่สมัยพุทธกาล ถึงการสังคายนาพระไตรปิฎกของในยุคสมัยของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีภาพวาดพุทธประวัติรวมทั้งสิ้น 86 แผง											

แผนที่