AR Nakhon Pathom


พระประโทณเจดีย์


																							พระประโทณเจดีย์ ตั้งอยู่ในวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหารเป็นเนินดินโบราณสถานขนาดใหญ่ สูงประมาณ 50 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเนินประมาณ 60 เมตร สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ร่วมสมัยกับเจดีย์จุลประโทน พระปฐมเจดีย์ วัดพระเมรุ 
ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการสร้างพระปรางค์ขึ้นบนฐานเนินดินพระประโทณเจดีย์ ลักษณะพระปรางค์สูงชะลูด เป็นศิลปกรรมแบบรัตนโกสินทร์ มีบันไดขึ้นไปยังองค์ปรางค์สูงจากพื้นดินประมาณ 20 เมตร

สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงให้ตัดถนนเทศาจากองค์พระปฐมเจดีย์มายังวัดพระประโทณเจดีย์และสร้างตำหนักวังราชฤดี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพระประโทณเจดีย์ พระอธิการกลั่น เปสโล เจ้าอาวาสขณะนั้นได้ทูลเกล้าฯ ถวายพญาครุฑพ่าห์เหยียบนาค เป็นโลหะสำริดขุดพบบริเวณรอบองค์พระประโทณเจดีย์ ต่อมารัชกาลที่ 6...											

Show


แผนที่