AR Nakhon Pathom


เจดีย์จุลประโทน


																							เจดีย์จุลประโทน ได้รับการขุดแต่งศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2483 โดยความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและศาสตราจารย์ปิแอร์ ดูปองต์ ชาวฝรั่งเศส พบว่าองค์เจดีย์จุลประโทณเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ออกเก็จที่มุมและด้าน ส่วนฐานเป็นชุดฐานบัววลัยซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปอย่างน้อย 3 ชั้น มีการสร้างและซ่อมแซมเพิ่มเติมซ้อนทับถึง 3 สมัย อีกทั้งยังพบโบราณวัตถุจำนวนมาก ที่สำคัญได้แก่ ภาพพุทธประวัติ ปูนปั้นประดับฐานเจดีย์บริเวณชุดเสาและห้องประดับ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ หลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ทำการบูรณะเจดีย์จุลประโทณ เมื่อ พ.ศ. 2511 และเมื่อ พ.ศ. 2550 เจดีย์จุลประโทณได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

เจดีย์จุลประโทณ...											

Show


แผนที่