AR Nakhon Pathom


บทสวดองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์


																							คาถาบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์

ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธัง  อาราธะนัง กะโรมิ
ธัมมัง  อาราธะนัง กะโรมิ
สังฆัง  อาราธะนัง กะโรมิ
ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
อิมัง สัจจะวาจัง อะธิฏฐามิ
อิมัสมิง ปะฐะเจติเย ปะติฏิฐิตัง
อิมัสมิง ปะฐะมะเจติเย ปะติฏิตัง
อิทธิ โรจะนะ พุทธะรูปัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพพะลาภา ภะวันตุ เม.											

แผนที่