AR Nakhon Pathom


สังเวชนียสถาน ตำบลปฐมเทศนา


																							มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ บริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประดิษฐาน หินสัญลักษณ์รูปธรรมจักรและรูปแท่นที่นั่งของปัญจวัคคีย์ทั้งห้า หินสัญลักษณ์ธรรมจักร เมื่อสร้างแล้วเสร็จ มีความสูงจากฐานถึงยอดรวม 4.56 เมตร วงธรรมจักรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.76 เมตร หนา 0.98 เมตร ส่วนดุมธรรมจักร หนา 0.48 เมตร ธรรมจักรตั้งอยู่บนกลีบบัวหงาย บัวคว่ำ บนฐานบัวถลา ตัวธรรมจักรแกะสลักลาย แบ่งออกเป็น 3 ตอน วงภายในสุดเป็นลายกลับบัว 2 ชั้น ตัดมาเป็นซี่กำ 32 ซี่ แกะสลักเป็นลายไทย วงนอกเป็นวงล้อมธรรมจักรแกะสลักประกอบเป็นลายลูกฟักก้ามปู มีลูกแก้วประกบทั้งสองข้าง ขอบนอกสุด มีลักษณะเป็นลายกนกเปลวเพลิง ส่วนแท่นประดิษฐานธรรมจักรนั้น ได้สร้างแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบด้วยแผ่นหินแกะสลักนูนรูปบัวคว่ำ...											

Show


แผนที่